Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

loading...
1. Co to jest Młoda Organizacja pozarządowa?

Młoda organizacja to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

2. Kim jest Patron?

Odp. Patronem jesto organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna/samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patronem może być również młoda organizacja pozarządowa.

3. Kto może tworzyć grupę nieformalną / samopomocową?

Grupę nieformalną / samopomocową mogą utworzyć 3 pełnoletnie osoby, posiadające swój adres zameldowania na terenie woj. podkarpackiego.

4. Jaka jest różnica między grupą nieformalną a samopomocową?

Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Realizuje działania skierowane do swoich członków i odbiorców zewnętrznych, natomiast grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia tylko na rzecz swoich członków.

5. Czy w ramach jednej organizacji pozarządowej można utworzyć kilka grup nieformalnych, które będą ubiegać się o dotację?

Tak, pod warunkiem, że każda grupa nieformalna będzie miała inny skład, a osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej nie będą się powtarzały. Projekty takich grup nie mogą stanowić całości jednego „dużego” projektu oraz nie mogą wspierać sprzętowo wnioskodawców.

6. Czy wnioskodawca składający wniosek z grupą nieformalną może być jednocześnie partnerem projektu?

Tak

7. Czy młoda organizacja (istniejąca nie dłużej niż 60 m-cy na dzień złożenia wniosku) może złożyć wniosek w imieniu własnym oraz w imieniu grupy nieformalnej.?

Do Konkursu podczas naboru, jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek (wybierając tylko jedną ścieżką: „Oddolne inicjatywy mieszkańców” lub „Rozwój młodych organizacji” lub „Mikrodotacje branżowe”), a osoby tworzące grupę nieformalną/samopomocową, nie mogą występować w więcej niż jednej Inicjatywie. Powyższe nie wyklucza złożenia poza ww. drugiego wniosku w ścieżce „Wygraj w Tysiąca”.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to organizacja pozarządowa, w tym młoda organizacja pozarządowa (Patron) udziela osobowości prawnej innej, bądź innym grupom nieformalnym / samopomocowym - w tym przypadku, nie istnieje limit dotyczący udzielania osobowości prawnej grupom nieformalnym / samopomocowym. Ponadto młoda organizacja pozarządowa może złożyć wniosek w swoim imieniu oraz być Patronem dla grupy nieformalnej/samopomocowej. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie PIL 2021-2023 – Rozdział IV Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

8. Czy jedna organizacja może objąć patronatem dwie grupy nieformalne/samopomocowe?

Tak, jedna organizacja może być Patronem dla wielu grup nieformalnych/samopomocowych. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie PIL 2021-2023- Rozdział IV Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

9. Czy Patron użyczający osobowości prawnej musi posiadać swoją siedzibę na terenie gminy, gdzie będzie realizowany projekt?

Zgodnie z założeniami - projekt skierowany jest do mieszkańców i organizacji z terenu województwa podkarpackiego. Oznacza to, że Patronem może być organizacja, która ma swoją siedzibę na terenie woj. podkarpackiego.

10. Czy należy złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie, wymagana jest wyłącznie wersja elektroniczna (pocztą mailową). Wypełnienie wniosku następuje przy użyciu aktywnego pliku „EXCEL”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu.

11. Jaki jest okres trwałości projektu?

Okres przechowywania danych osobowych oraz sprzętu zakupionego z dotacji wynika z umowy zawartej z instytucją finansującą i wynosi 5 lat od zakończenia roku, w którym zrealizowano Projekt, czyli do dnia 31 grudnia 2028 r.

12. Czy konieczne jest wniesienie wkładu własnego do projektu?

Tak. Wymagany wkład własny wynosi 10% wartości Dotacji. Dopuszczalne jest wnoszenie wkładu własnego w postaci finansowej i/lub niefinansowej.

13. Czy jedna osoba może być członkiem kilku grup nieformalnych?

Nie, jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

14. Czy można zakupić używany sprzęt, wyposażenie w ramach realizacji Inicjatywy?

Tak, można zakupić używane sprzęty, wyposażenia pod warunkiem, że będziemy mieć na nie dokument potwierdzający zakup tj. rachunek, fakturę.

15. Czy koszty np. poczty, przelewów można ująć we wniosku jako koszty projektowe ?

Można ująć we wniosku jako koszty administracyjne, ale trzeba pamiętać o poziomie 20% max.

Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Logo Nowe FIO
Image
Image
Image
Image

Polityka prywatności     |     Ochrona Danych Osobowych      |     Deklaracja dostępności     |     Strona archiwalna     |     Mapa strony

© 2024 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne